https://www.re-mind.eu/wp-content/uploads/2018/04/white_divider_top_horizontal.png

ALGEMENE VOORWAARDEN behorend bij de behandelovereenkomst van Louise van Berlo/Re-Mind en de cliënt.

Indien cliënt na de eerste afspraak een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgsessie is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt schriftelijk vast gelegd.

De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

  1. Therapeut en cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  2. De behandeling betrekking heeft op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopend het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigt:

  1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn.
  2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat hij geen sessies meer wil afspreken.
  3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of per e-mail geen sessies meer te zullen geven;
  4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene voorwaarden uit deze behandelingsovereenkomst of aan de afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en therapeut.
  5. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden.

Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken.

De cliënt rekent contant af na de sessie, tenzij anders afgesproken.

Indien een nieuwe afspraak pas na drie maanden afgesproken wordt, wordt een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

Indien verhinderd dient een afgesproken sessie cq consult 48 uur/ twee werkdagen worden afgemeld De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd of dag.

De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door cliënt kan worden ingezien.

De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden ( artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van CAT Collectief.

De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden: CAT Collectief catcollectief@gmail.com

Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (therapeut)Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en er wordt geen alcohol gedronken.

De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt zullen op de cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te alle tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

Louise van Berlo/Re-Mind is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar niet heeft verstrekt.

Louise van Berlo/ Re-Mind is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Heeklaan 143 te Helmond, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.

Te alle tijde ben en blijf jezelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn.

Wanneer je een consult en/of behandeling afneemt of een cursus/workshop volgt bij Louise van Berlo/ Re-Mind ga je ermee akkoord dat de verantwoordelijkheid bij jou ligt en ik je slechts een advies geef om je, op dat moment, verder te kunnen helpen op jou pad.

De sessie, het consult, de behandeling, cursus en/of workshop is altijd persoonlijk gericht en bedoeld voor de persoon die bij mij in de praktijk een consult, behandeling of cursus/workshop afneemt. Houdt hier rekening mee wanneer  je opgenomen of geschreven informatie verspreidt naar derden. Op alle lesmateriaal rust copyright, het is niet toegestaan geluidsopnamen van ons consult en/of behandeling te verspreiden of door te spelen naar de media of derden zonder schriftelijke  toestemming van Louise van Berlo/Re-Mind

Louise van Berlo/Re-Mind mag, zonder opgaaf van redenen, een afspraak weigeren als die voor mij niet goed voelt.

Louise van Berlo/Re-Mind is niet aansprakelijk voor eventuele reiskosten die hieruit voort kunnen vloeien.

Als je graag een behandeling zou  willen maar onder behandeling bent bij een arts of andere hulpverlener, overleg je dit met deze en geeft dit tevens bij de therapeut aan. Wanneer een behandeling Louise van Berlo/Re-Mind door de arts of medisch specialist wordt afgeraden stel je de therapeut hiervan altijd op de hoogte.

Zaken of uitspraken die als medisch worden geïnterpreteerd mogen nooit als zodanig worden aangenomen aangezien de therapeut geen arts is  Ga bij twijfel over je eigen fysieke gezondheid en/of psychische gesteldheid altijd naar een arts of medisch specialist.

Wanneer je een afspraak op een vooraf afgesproken datum en tijd hebt staan verwacht ik dat je op de afgesproken tijd aanwezig bent in de praktijk. Ben je 15 minuten na aanvang van onze afspraak, zonder opgaaf van redenen, niet op komen  dagen vervalt de afspraak en kan er eventueel een nieuwe afspraak ingepland worden maar niet eerder dan op de eerstvolgende beschikbare datum.

Mocht je nog vragen over deze Algemene Voorwaarden hebben dan kun je contact met mij opnemen via email, het contactformulier of telefonisch. Voorafgaand aan een eerste consult en/of behandeling zal je gevraagd worden een formulier met deze Algemene Voorwaarden te tekenen. Alleen na tekenen,  en daarmee akkoord gaan met deze voorwaarden zoals hier omschreven, zal het consult of behandeling doorgang vinden.

Onder geen enkel beding is Louise van Berlo verantwoordelijk voor de tevredenheid van de cliënt.